RSS 2.0
 Monday, 06 August 2012

Per 1 oktober 2012 wijzigt het Nederlandse hoge BTW percentage van 19% naar 21%. Vrijwel alle Full House klanten offreren en factureren met Full House en dus heeft de wijziging van het hoge BTW percentage consequenties voor Full House.

In dit artikel geven wij u een overzicht van de consequenties en de te nemen maatregelen.

Als gevolg van de keuzemogelijkheden tijdens de implementatie van Full House binnen uw organisatie (Prijzen inclusief BTW of exclusief BTW, met of zonder financiële koppeling, etc) kunnen de exacte consequenties van deze BTW wijziging per organisatie afwijken. Deze afwijkingen zijn eveneens beschreven.Algemeen

Op dit moment wordt binnen alle evenementen gerekend met een BTW hoog percentage van 19%, ook voor evenementen met een uitvoeringsdatum van 1/10/2012 of later. Daarnaast worden alle evenementen geprint (o.a. offertes en bevestigingen) op basis van 19% BTW. Dit geldt ook voor alle evenementfacturen.

Er is een aangepaste versie van Full House beschikbaar (zie onderaan dit artikel) om het proces rondom de BTW wijziging te faciliteren. Uw organisatie installeert deze nieuwe versie van Full House. In deze versie kan het BTW hoog percentage met één druk op de knop worden omgezet naar 21%. Deze knop vind u in het btw wijziging scherm. U vind deze onder het menu Extra > Databasehulpprogramma's > Btw Wijziging. U dient hiervoor ingelogd te zijn als beheerder. Het moment van deze omzetting kunt u zelf bepalen.

Na de omzetting vinden een aantal wijzingen plaats in Full House, te weten:

 • Alle evenementen zullen nu rekenen met 21% BTW hoog. Dit heeft invloed op onder andere het overzicht “omzetuitsplitsing” van het evenement. Ook evenementen van voor 1 oktober zullen met 21% BTW rekenen. Dit is echter niet van invloed op de facturen.
 • Alle evenementen zullen nu geprint worden op basis van 21% BTW hoog.
 • Alle nieuwe facturen met een factuurdatum van 30 september 2012 of eerder zullen nog worden gemaakt op basis van 19% BTW hoog.
 • Alle nieuwe facturen met een factuurdatum van 1 oktober 2012 of later zullen worden gemaakt op basis van 21% BTW hoog.
 • Als u geen gebruik maakt van een financiële koppeling kunt u functies ‘controlelijsten printen’ en ‘doorboekingen’ op de gebruikelijke wijze gebruiken. Voor organisaties die wel gebruik maken is hieronder meer informatie te vinden over de te volgen procedure.
 • Als u over de module contractafspraken beschikt worden alle nieuwe contractafspraken worden aangemaakt met 21% BTW hoog. Bestaande contractafspraken worden eventueel gewijzigd naar 21% BTW hoog. Dit wordt beoordeeld op basis van de datum van de voorstelling. Meer informatie hierover is te vinden onder het kopje contractafspraken.

Extra aandachtspunten
Bij gebruik van een financiële koppeling

Als u gebruik maakt van een van de financiële koppelingen, krijgt u te maken met een (tijdelijk) afwijkende procedure in het printen van controlelijsten en in de doorboeking van controlelijsten.

Voor het genereren van correcte doorboekingsbestanden is het ten eerste van belang dat de BTW percentages 19% en 21% niet beide in hetzelfde doorboekingsbestand voorkomen. Om dit te bewerkstellingen dient u er bij het printen van de controlelijst al rekening mee te houden dat u alleen facturen selecteert met hetzelfde percentage. In het selectiescherm zullen per factuur de BTW percentages worden weergegeven.

Na het goedkeuren is het raadzaam om deze controlelijst direct door te boeken.

Voor het doorboeken is het van belang om na te gaan of de huidige financiële instellingen nog overeen komen met de huidige instellingen van het financiële pakket. Hierin is geen eenduidig advies te geven, aangezien het gebruikte pakket en de datum waarop in het financiële pakket de BTW wijziging wordt toegepast per organisatie zal afwijken.

Waar rekening mee gehouden dient te worden is dat de BTW hoog code van het financiële pakket mogelijk zal wijzigen. Exact Globe zal bijvoorbeeld, volgens artikel 19.681.219 van de Exact documentatie, het nieuwe BTW percentage koppelen aan de bestaande BTW code hoog (in bovenstaand voorbeeld: Exact BTW code 2) en voor het oude BTW percentage een nieuwe BTW code aanmaken.

Bij de meeste financiële koppelingen wordt bij het exporteren van verkoopfacturen de Full House BTW wordt vervangen door de corresponderende BTW code uit het financiële pakket. Deze “externe BTW codes” worden in Full House vastgelegd in de menu optie “Financieel -> Instellingen financiële koppeling”.

Instellingen financiele koppeling

Vanwege mogelijke wijzigingen van de BTW codes dient dan ook voor elke doorboeking rond de omzettingsperiode gecontroleerd te worden wat de correcte BTW hoog code is voor de geselecteerde controlelijst (met uitsluitend 19% of 21% facturen). Deze code dient voor het uitvoeren van de doorboeking ingesteld te worden in de Instellingen financiële koppeling.

Omdat Full House exportbestanden in veel verschillende formaten aanmaakt (Exact E-port1, Exact Online, FMS, Venice, Informer) adviseren wij u tijdig uit te zoeken hoe uw specifieke financiële pakket omgaat met de BTW hoog wijziging en wat de consequenties daarvan zijn voor het importeren van de Full House verkoopfacturen.

Gedetailleerde procedure in geval van financiële koppeling:

 • bepaal de datum waarop er geen offertes/bevestigingen meer gemaakt hoeven te worden voor 19%_evenementen (dus bijvoorbeeld in het uiterste geval op 30 september)
 • zet vervolgens op die datum de BTW in Full House om naar 21%
  (middels de speciale BTW_21% knop)
 • financiële afhandeling 19% evenementen:
  • factureer alle evenementen die nog tegen 19% gefactureerd moeten worden
   • zorg ervoor dat de factuurdatum van deze facturen uiterlijk 30 september 2012 is (dus NIET vanaf 1 oktober 2012!)
  • genereer een controlelijst voor deze 19% evenementen. Let er op dat in deze controlelijst ALLEEN 19%_facturen worden opgenomen
   (bij het selecteren van de facturen voor die controlelijst kunt u dat zien, doordat bij iedere factuur wordt weergegeven of het een 19 of 21 % factuur is)
  • Let op! Voer nu nog GEEN doorboeking uit!
  • check nu eerst of de Full House BTW-code-Hoog overeenkomt met de code zoals die op dat moment in het financiële pakket gebruikt wordt.
   • check in het financiële pakket welke code op dat moment gebruikt wordt voor 19%
   • ga in Full House naar de “instellingen financiële koppeling” en check of daar diezelfde code staat; indien niet, wijzig die code in Full House dan naar de code van het financiële pakket
  • voer nu pas de doorboeking uit van de “19%-controlelijst”
  • importeer onmiddellijk hierna de export-bestanden in het financiële pakket

Als het goed is zijn nu alle 19%-evenementen financieel afgehandeld.

 • Voordat de 21%-evenementen gefactureerd en doorverwerkt worden, moet eerst weer de BTW-code-Hoog in Full House gecheckt worden, zodat deze overeenkomt met de code van het financiële pakket:
  • check in het financiële pakket welke code op dat moment gebruikt wordt voor 21%
  • ga in Full House naar de “instellingen financiële koppeling” en check of daar diezelfde code staat; indien niet, wijzig die code in Full House dan naar de code van het financiel pakket

Vanaf nu kunnen 21%-evenementen gefactureerd, gecontroleerd en doorgeboekt worden.


Bij gebruik van (afwijkende) contractafspraken

Als u gebruik maakt van (afwijkende) contractafspraken, zal bij elke bestaande contractafspraak vast liggen of er bij de kaartprijs en bij bepaalde onderdelen in de theatertoeslagen gebruik wordt gemaakt van het hoog of laag BTW percentage. Daarnaast ligt in de contractafspraak vast wat deze percentages zijn.

Contractafspraak

Zoals aangegeven wordt het BTW hoog percentage van bestaande contractafspraken in sommige gevallen gewijzigd naar 21%. Daarbij maken wij onderscheid tussen contractafspraken op evenementniveau en afwijkende contractafspraken (op voorstellingsniveau).

 • Afwijkende contractafspraken: De afwijkende contractafspraak is gekoppeld aan een specifieke voorstelling. Als de voorstelling op of na 1 oktober 2012 plaats vindt zal het BTW hoog percentage worden aangepast naar 21%
 • Contractafspraken op evenementniveau: Onder deze contractafspraak vallen meerdere voorstellingen. Full House kijkt naar de eerste voorstelling (qua datum) en bepaald op basis daarvan of het BTW hoog percentage van de contractafspraak gewijzigd wordt.
  Het is mogelijk dat een contractafspraak op evenement niveau, voorstellingen omvat die voor en na 1 oktober 2012 plaatsvinden. Een contractafspraak op evenementniveau kan echter maar één BTW hoog percentage bevatten. In dit geval blijft de contractafspraak op evenementniveau op 19% staan en kunt u voor de voorstellingen na 1 oktober 2012 een afwijkende contractafspraak toevoegen. Als u bij het toevoegen kiest om geen kopie te maken van het bestaande evenementcontract zal het toegevoegde voorstellingscontract gebruik maken van 21% btw. Mocht u een evenementcontract tegenkomen met daaronder voorstellingen voor en na 1 oktober 2012, maar niet over de module afwijkende contractafspraken beschikken, dan vragen wij u contact op te nemen met WiZZiX.Bij gebruik van Full House met bedragen inclusief BTW

Veruit de meeste klanten werken in Full House met tarieven exclusief BTW. Full House ondersteunt echter ook het werken met tarieven inclusief BTW. Wij gaan er vanuit dat klanten die werken met tarieven inclusief BTW zullen besluiten of zij de tarieven inclusief BTW wel of niet verhogen. Als de tarieven niet verhoogd worden, geldt voor deze klanten geen verschil in werkwijze ten opzichte van de klanten die werken met tarieven exclusief BTW.

Wanneer besloten wordt om de tarieven wel te verhogen is er echter wel een verschil. Het is dan namelijk van belang dat u zich realiseert dat het in Full House niet mogelijk om vooraf al nieuwe prijzen vast te leggen. U dient dus een moment te kiezen waarop u bij alle items in Full House de prijs gaat veranderen. In onze beleving zou de omzetting van de BTW, middels de knop, hiervoor het juiste moment zijn. Vanaf het moment dat u een item van een nieuwe prijs voorziet, wordt die prijs gebruikt voor alle items die worden toegevoegd aan een evenement na de prijsverhoging. Full House zal de nieuwe prijs niet automatisch doorvoeren in reeds bestaande evenementen omdat u daarover mogelijk al een verplichting over bent aangegaan met de opdrachtgever van het evenement. Uiteraard kunt u ten alle tijden de prijzen handmatig aanpassen of u kunt er voor kiezen de prijzen in lopende evenementen niet aan te passen en een bepaalde “uitloopperiode” te accepteren. Alle nieuwe evenementen werken immers wel met de nieuwe prijzen. Eventueel kunnen wij u van dienst zijn om specifieke bulk prijswijzigingen door te voeren op databaseniveau, maar hier zijn extra kosten aan verbonden.
Veel gestelde vragen:

Is al bekend wanneer de aangepaste Full House versie beschikbaar komt?
Op dit moment is nog niet exact bekend wanneer deze update versie beschikbaar is. Wij streven er naar deze ruimschoots voor 1 oktober beschikbaar te hebben en houden u daarover op de hoogte via o.a. het Welkomstvenster, de Nieuwsbrief en de Full House gebruikersgroep op Linked-In.


Wie installeert de nieuwe versie binnen ons netwerk?
Het installeren van een nieuwe Full House is iets dat uw interne of externe systeembeheerder zelf kunt doen.

Zijn er kosten verbonden aan de nieuwe versie?
De kosten van aanpassen van de software zijn voor rekening WiZZiX. Aan de update versie zijn dus geen kosten verbonden, dit valt onder uw onderhoudsovereenkomst. Ook al uw vragen en overleg met WiZZiX medewerkers rondom dit onderwerp valt onder uw ondersteuningsovereenkomst. Begeleiding door WiZZiX medewerkers bij het installeren van de aangepaste versie, het doorvoeren van aanpassingen in bijvoorbeeld Word sjablonen of zaken die met importeren in uw specifieke financiële pakket te maken hebben is in beginsel uitgesloten en wordt op basis van nacalculatie verrekent.

Waarom kan ik niet nu al offertes maken met 21% BTW?
Het is niet mogelijk om Full House vooraf al te laten rekenen met nieuwe BTW percentages. Dit is technisch erg complex, o.a. doordat Full House mogelijkheden bevat van meerdaagse en/of repeterende evenementen waarvan een gedeelte in september plaats kan vinden (BTW hoog 19%) en een gedeelte in oktober (BTW hoog 21%).

Ons advies is om in offerte en/of bevestigingssjablonen een tekstuele opmerking te plaatsen die erop toeziet opdrachtgevers te informeren dat er nog geen rekening gehouden is met de aanstaande BTW wijziging en dat voor evenementen met uitvoeringsdatum na 1 oktober het uiteindelijke bedrag inclusief BTW dus kan afwijken van hetgeen nu geoffreerd wordt.

Wat is het juiste moment om de “omzetting” uit te voeren?
Het moment waarop het voor uw organisatie het handigst is dat alle evenementen / offertes / opdrachten tegen 21% geprint worden. Dit is het moment dat er niet of nauwelijks meer offertes voor evenementen in september (tegen BTW hoog 19%) gemaakt hoeven te worden.

Zijn er aanpassingen aan onze Word sjablonen nodig?
Dat hangt er vanaf. In uw offerte/opdracht/factuursjablonen wordt nu zeer waarschijnlijk ook het BTW hoge percentage 19% afgedrukt. Het is mogelijk dat bij het ontwerp van uw sjablonen dit percentage worden afgedrukt door middel van het Full House invoeglabel . Dit invoeglabel wordt bij het genereren van een offerte of factuur door Full House automatisch van het juiste BTW percentage voorzien en in dat geval zijn dus geen aanpassingen aan uw sjablonen noodzakelijk. Het valt echter niet op voorhand uit te sluiten dat in sjablonen ook BTW percentages als 19% “tekstueel zijn ingetypt” in plaats van via het genoemde invoeglabel . In dat geval zijn wel een kleine aanpassing aan het sjabloon nodig. Wij adviseren u daarom vooraf even uit te zoeken of er een BTW hoog percentage in uw sjabloon wordt afgedrukt en via het label geregeld is of dat het “tekstueel is ingetypt”.

Kan ik deelfacturatie doen binnen 1 evenement tegen verschillende BTW hoog percentages?
U kunt in hetzelfde evenement facturen tegen BTW hoog 19% en 21% aanmaken. De factuurdatum is bepalend voor het gebruikte percentage.

Wij printen wel definitieve facturen, maar boeken in Full House nooit door. Heeft de BTW wijziging gevolgen voor deze werkwijze?
Nee. Ook na de omzetting is het doorboeken niet noodzakelijk.


Waarom kan ik bij Instellingen niet gewoon het BTW percentage veranderen?
In Full House is het in de menu optie Basisgegevens -> Instellingen voor een gebruiker niet mogelijk om zelf wijzigingen in de BTW percentages aan te brengen. Het wijzigen van een BTW percentage heeft veel impact op allerlei financiële informatie en financiële koppelingen, waardoor het niet wenselijk is dat dit aangepast kan worden zonder grondig onderzoek naar de gevolgen van de aanpassing.


Checklist

Wij adviseren u stil te staan bij de volgende punten:

1. Wat moet er gebeuren om de aangepaste Full House versie te installeren binnen uw organisatie.

2. Als u in Full House werkt met tarieven inclusief BTW: gaat u de prijzen inclusief BTW verhogen en zo ja, hoe wilt u omgaan met de prijzen in reeds aanwezige evenementen.

3. Importeert u een bestand met Full House verkoopfacturen in uw financiële pakket en zo ja, hoe gaat uw financiële pakket om met de aanstaande BTW hoog wijziging. Veranderen bijvoorbeeld de BTW codes in uw financiële pakket.

4. Maken uw Word sjablonen het label of is het percentage textueel ingetypt.

5. Maakt u gebruik van contractafsprakenen en heeft u mogelijk evenementcontracten waarbij de voorstellingen in de periode van 19 en 21 procent BTW hoog vallen.


Installatie van de update

1. Bekijk eerst de versiewijzingen in het volgende document:
Full House Versiewijzigingen

2. Download de nieuwe versie van Full House:
Full House 2012.08.25

3. Volg de installatie instructies uit het volgende document:
Handboek Technisch Applicatiebeheer


Meer informatie / vragen / advies

Een wijziging van BTW percentage is (gelukkig) geen dagelijkse bezigheid. De laatste keer was op 1/1/2001. Uiteraard zijn wij vrijblijvend beschikbaar om met u te overleggen over uw specifieke situatie, vragen en/of financiële koppeling. Neem daarvoor contact op met één van uw aanspreekpunten:

- Raymond St. Jago, raymond@wizzix.nl, +31 (0)6-22232126 of

- Leon Lekkerkerker, leon@wizzix.nl, +31 (0)180-440303 of

- Jos ter Doest, jos@wizzix.nl, +31 (0)180-440307 of

- Joeri van der Well, joeri@wizzix.nl, +31 (0)180-440301

Monday, 06 August 2012 08:27:00 (W. Europe Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0] -
Full House
 Friday, 09 December 2011

Soms kom je als organisatie in een dynamiek terecht waarin het lijkt alsof er in 3 maanden meer ontwikkeling en verandering is dan in de vorige 3 jaar bij elkaar. In zo’n soort fase zitten we momenteel met WiZZiX ook.

 

Een korte toelichting… Met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van medeoprichter en medeaandeelhouder Arie van der Well bereikten we met WiZZiX een nieuwe mijlpaal in ons 18-jarige bestaan. Een belangrijk moment van bezinning en heroriëntatie. Waar staan we met WiZZiX en vooral: wat gebeurt er om ons heen. Eigenlijk bleek het terug te brengen tot 2 woorden: innovatie & slagkracht. Door het gebrek daaraan konden we onvoldoende snel vernieuwen. Mede daarom is gekozen voor een structuurwijziging. Arie van der Well kan gaan genieten van zijn pensioen en zijn plaats wordt ingenomen door de nieuwe medeaandeelhouder MMP uit Roden. Met de keuze voor MMP realiseren we schaalvergroting en synergie waardoor we beter kunnen innoveren. En hebben we toegang tot technische kennis en ontwikkelcapaciteit in India waardoor we sneller kunnen innoveren. Ook kunnen we met de keuze voor MMP meeliften op ervaring die reeds is opgedaan bij andere projecten op het vlak van ticketing, e-commerce en mobiele oplossingen waardoor we efficiënter kunnen innoveren. WiZZiX zal overigens gewoon gehuisvest blijven in de regio Rotterdam, maar intensief samenwerken met de collega’s in Roden en India.

 

PA070191IMG_0556

Foto’s uit India

 

Wat betekent dit voor u?

Nieuwe online Full House

Innovatie wordt een belangrijk speerpunt, o.a. doordat we investeren in de ontwikkeling van een volledig nieuwe en innovatieve 100% online versie van Full House. We kiezen hierbij voor co-creatie met bestaande klanten en veel van de klanten die we hier inmiddels over hebben gesproken hebben daar positief op gereageerd. Naast een nieuwe online Full House kunnen wij u ook web extensies leveren die gekoppeld zijn aan uw bestaande Full House omgeving. Meer informatie daarover kunt u hier vinden of u kunt meer lezen over waar Burgers Zoo zo’n Full House web extensie voor gebruikt.

 

Service

Achter de schermen wordt ook hard gewerkt. Enkele administratieve processen zijn inmiddels geïntegreerd en we zijn begonnen met het integreren van de supportteams, waardoor meer tijd en aandacht beschikbaar komt voor het afhandelen van serviceverzoeken. Zo gaan onze nieuwe collega’s Harry Veenkamp en Hudson Delices u voortaan ook ondersteunen en is support voortaan ook bereikbaar via +31 (0)180-440305 en via support@wizzix.nl.

 

Persoonlijke ontmoetingen

Onze nieuwe accountmanager Jan van der Veen is inmiddels vrijwel dagelijks onderweg om persoonlijke bezoeken af te leggen en te kijken waar we u van dienst kunnen zijn. Jan is bereikbaar via j.van.der.veen@wizzix.nl of via +31 (0)6-30565306.

 

Nieuwe mogelijkheden
De samenwerking met MMP betekent overigens ook dat WiZZiX meer voor u kan betekenen dan u van ons gewend was. Zo kunnen wij voor u multi channel (web, mobiel, social media, sms) softwareprojecten realiseren waarbij gebruikt gemaakt wordt van moderne technologie en development resources in India. Van geïntegreerde e-commerce website met online betalen, tot geïntegreerde ticketing via verschillende kanalen (online, kassa, callcenter, mobiel, wederverkopers), online web portalen voor het efficiënt samenwerken en stroomlijnen van informatie en communicatie, maar zelfs ook voor de ontwikkeling van een mobiele app (Android, I-Phone, I-Pad). Hiermee verwachten we ook in te kunnen spelen op de toenemende vraag naar geïntegreerde oplossingen ondergebracht bij 1 solide partij die continuïteit kan waarborgen. 

 

Tot slot

Het vormgeven van de samenwerking en benutten van de nieuwe mogelijkheden is een proces dat uiteraard tijd kost. De medewerkers van WiZZiX en MMP zijn in elk geval stuk voor stuk gemotiveerd om de schouders eronder te zetten en er een succes van te maken. Met elkaar gaan we in elk geval ons best doen om resultaten te boeken en u op de hoogte te houden. Zo kunt u de ontwikkelingen onder andere volgen via onze facebook pagina http://www.facebook.com/wizzix, via twitter @wizzix_nl of via de linked-in gebruikersgroep voor Full House.

Meer weten?
Joeri van der Well | http://www.linkedin.com/in/joerivanderwell of +31 (0)180-440301
Andre Varma | http://www.linkedin.com/in/andrevarma of +31 (0)6-53290219
Bel ons op +31 (0)180-440300 of spreek met uw accountmanager of projectbegeleider.
Stuur ons een e-mail via info@wizzix.nl of support@wizzix.nl
Maak online een service issue aan via http://support.fullhouse.nu

Friday, 09 December 2011 12:51:22 (W. Europe Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0] -
Algemeen | Commercieel | Full House
 Monday, 31 October 2011

Full House is voor veel organisaties een van de belangrijke informatiesystemen en bevat diverse gestandaardiseerde mogelijkheden om informatie eruit te krijgen. Er zijn soms echter ook informatiebehoeftes die dusdanig specifiek of complex zijn, dat ze niet eenvoudig op een standaard wijze uit Full House te krijgen zijn. Zou het daarom niet mooi zijn wanneer Full House ook volledig automatisch informatie zou kunnen exporteren naar Excel, met precies die informatie die u nodig heeft en zonder dat iemand er telkens iets voor hoeft te doen? Dat opent allerlei verbetermogelijkheden!

 

U kunt het bijvoorbeeld gebruiken om een query te laten maken waarmee exportbestanden worden aangemaakt voor uw marketing (voorbeeld: geef mij iedere maand opnieuw alle relaties met in de afgelopen 36 maanden een bepaalde omzet binnen specifieke omzetgroepen en waarvoor nog geen nieuwe offerte loopt). Of u kunt een query laten maken waarmee u de specifieke informatie kunt aanleveren waar uw personeelsplanners mee aan de slag gaan. Of wat te denken van een bestand waarmee u precies op de door uw gewenste manier inzicht kunt krijgen in uw  orderportefeuille of omzetstatistiek.

 

Met deze nieuwe oplossing voor het “Automatisch exporteren” is het mogelijk dat uw Full House server volledig automatisch 1 of meerdere Excel exportbestanden aanmaakt. De frequentie (per uur, per dag, per week) kan worden ingesteld en de inhoud van de bestanden wordt aan uw specifieke wensen  aangepast. Door de grote mate van flexibiliteit is het een oplossing voor situaties waarin de standaard binnen Full House aanwezige (handmatige) exportmogelijkheden niet aan uw specifieke wensen voldoen. Momenteel wordt er altijd geëxporteerd in Excel formaat, maar daar kunnen in de toekomst mogelijk ook andere formaten bijkomen.

 

De inhoud van elk bestand wordt bepaald door een “query” op uw Full House database uit te voeren. Deze query wordt dus op uw specifieke behoeften afgestemd. Bij een query kunnen uiteraard ook allerlei specifieke filters of verdichtingen worden toegepast. Om de export volledig automatisch uit te kunnen voeren op de achtergrond wordt gebruik gemaakt van de Full House Achtergrondserver.

 

Naast deze nieuwe mogelijkheid zijn er overigens ook diverse andere modules leverbaar om informatie uit de Full House database te ontsluiten. Bijvoorbeeld via gestandaardiseerde koppelingen, via handmatige exports, via ODBC, via een .Net API of via XML webservices. 

 

Meer weten? Bel ons op +31 (0)180-440300, stuur een e-mail naar info@wizzix.nl,  neem contact op met uw vaste projectbegeleider of maak online een issue aan via http://support.fullhouse.nu.

Monday, 31 October 2011 12:49:00 (W. Europe Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0] -
Commercieel | Full House
 Thursday, 11 August 2011

                   

PERSBERICHT
Krimpen a/d IJssel | Roden, 11 augustus 2011

MMP wordt medeaandeelhouder van WiZZiX
De holding van MMP is toegetreden als medeaandeelhouder van WiZZiX. MMP neemt de plaats in van Arie van der Well, die als medeaandeelhouder van WiZZiX op 8 juli jongstleden de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en met pensioen gaat. Deze ontwikkeling stelt MMP en WiZZiX tevens in staat om haar klanten completere oplossingen te bieden op het vlak van ticketing, bedrijfssoftware, e-commerce en mobiele diensten.

Lees het volledige persbericht >>
Thursday, 11 August 2011 08:02:27 (W. Europe Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0] -
Algemeen
 Wednesday, 15 June 2011
“Ik weet zeker dat ik het telefoonnummer van die relatie al een paar keer gewijzigd heb, maar toch komt Full House telkens weer met het oude nummer...”.

Relatiegegevens kunnen in Full House op twee niveau’s worden vastgelegd:
1) op Relatie niveau
2) op Evenement niveau

Via “Relatiebeheer” kunt u de gegevens van Relaties en Contactpersonen vastleggen. Deze gegevens worden bewaard in een aparte Relatie-tabel.

Bij het samenstellen van een evenement, kunt u een relatie uit die Relatie-tabel koppelen aan het evenement. Wat er bij zo’n koppeling feitelijk gebeurd is:
1) het relatienummer wordt gekoppeld aan dit evenement
2) de relatie-velden worden gekopieerd naar dit evenement

Eigenlijk bestaat het koppelen van een relatie dus uit “koppelen en kopieeren”; voor het gemak noemen we het gewoon “koppelen”.
De relatie-velden die gekopieerd zijn in het evenement, kunt u in het evenement gewoon overschrijven. En dat heeft geen invloed op de gegevens die vastgelegd zijn in de Relatie-tabel voor deze relatie!

Voorbeeld:
U bent een evenement aan het samenstellen, en uw contactpersoon geeft aan dat hij/zij voor dit evenement op een apart telefoonnummer en emailadres te bereiken is. In het evenement voert u deze gegevens in. Een half jaar later maakt u een nieuw evenement aan voor deze relatie/contactpersoon (die inmiddels weer op zijn/haar oude plek zit) en (gelukkig) krijgt u weer zijn/haar standaard telefoonnummer en emailadres te zien.

Samengevat:
• afwijkende relatiegegevens die alleen voor een specifiek evenement gelden, kunt u gewoon direct in het evenement invullen
• relatiegegevens die permanent gewijzigd moeten worden, kunt u vastleggen in de Relatie-tabel, via “Relatiebeheer”. De eerstvolgende keer dat u een evenement samenstelt zullen deze nieuwe gegevens gekoppeld worden aan het evenement.
Wednesday, 15 June 2011 12:54:28 (W. Europe Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0] -
Full House | Tips
Voor Full House komen regelmatig nieuwe versies beschikbaar met verbeteringen en/of opgeloste fouten. In het algemeen adviseren wij de nieuwste versie te installeren , maar laten wij aan u de keuze of u zo’n nieuwe versie wel of niet installeert.

Deze keer is er echter een nieuwe versie beschikbaar waarin een probleem is opgelost, waarbij wij van mening zijn dat het belangrijk is dat uw organisatie deze nieuwe versie zo snel als mogelijk installeert om te voorkomen dat het probleem zich bij uw organisatie voor zou kunnen gaan doen.

Het probleem raakt alleen organisaties die de Full House functionaliteit gebruiken voor verwerking van arrangementen met gemengde btw. Wanneer u niet zeker bent of deze module in uw licentie zit kunt u dit nakijken in uw Licentie monitor (in het Full House menu “Help”). Indien de modules met nummers 26 en/of 27 in de lijst voorkomen beschikt u over de functionaliteit voor verwerking van arrangementen met gemengde btw.Indien het probleem zich bij u in de toekomst zou gaan voordoen, kost het herstellen uw en onze medewerkers veel tijd. Daarom raden wij u nogmaals aan deze nieuwe versie zo snel mogelijk te installeren, zodat het probleem zich in uw organisatie niet voor kan gaan doen.

Wij hopen u hiermee voldoende en zorgvuldig te hebben geïnformeerd.

Meer informatie:
- Versiewijzigingen
- Download de nieuwe versie
- Bekijk het handboek voor technisch applicatiebeheer (In hoofdstuk 3 van het technisch handboek vindt u meer informatie over het installeren van een nieuwe versie).
Wednesday, 15 June 2011 12:33:41 (W. Europe Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0] -
Algemeen | Full House
 Wednesday, 20 April 2011

 

Sinds eind 2008 gebruikt Burgers Zoo uit Arnhem Full House als geïntegreerde evenementenbeheer oplossing. Full House ondersteunt de medewerkers en processen van Burgers Zoo bij de bedrijfsactiviteiten op het vlak van o.a. arrangementen, zakelijke evenementen, vergaderingen, rondleidingen, schoolreizen en kinderverjaardagen.

 

Na dit succesvolle verbetertraject is door Burgers Zoo het initiatief genomen om een volgende verbeterslag te realiseren rondom het proces van het toewijzen van rondleiders van het I.V.N. (Natuur- en milieueducatie) aan gereserveerde rondleidingen.

 

image

Jeroen Scharpert van de sales afdeling van Burgers Zoo: “Op jaarbasis worden er samen met het I.V.N. zeer veel rondleidingen uitgevoerd. Het coördineren, informeren, afstemmen en toewijzen van de rondleiders kostte ons veel tijd en energie. Dat moest beter kunnen!”

Samen met WiZZiX werd de oplossing bedacht en ontwikkelt: een webportaal waarop alle rondleiders zich 24x7 online kunnen aanmelden op het aanbod van rondleidingen. Een speciale planning coördinator verzorgt de definitieve toewijzing. Het portaal ondersteunt het proces door betrokkenen per e-mail automatisch op de hoogte te houden.

 

Nogmaals Jeroen Scharpert van Burgers Zoo: “Door deze oplossing is het reserveren van rondleidingen en de gehele afhandeling ervan volledig geïntegreerd en stukken efficiënter geworden. Inmiddels maken alle 60 rondleiders gebruik van de oplossing. Doordat de oplossing eenvoudig te bedienen is verliep de implementatie en acceptatie door de gebruikers vrij soepel.”

 

De online oplossing is ontwikkelt met behulp van Full House Extended, een platform waarmee online oplossingen gerealiseerd kunnen worden die gekoppeld zijn aan Full House. Het platform heeft als voordeel dat het inzetbaar is voor uiteenlopende toepassingen en aan te passen is aan de specifieke eisen en wensen van de organisatie. Extended oplossingen hebben verder als voordeel dat het uw organisatie nauwelijks beheer kost. Ze draaien op servers van WiZZiX, WiZZiX verzorgt de installatie, het uitrollen van nieuwe versies en de back-up.

 

Klik hier voor meer informatie over de specifieke oplossing voor Burgers Zoo.

 

Meer weten?
Bel ons op +31 (0)180-440300 of bespreek het met uw vaste projectbegeleider.
Download de Algemene informatie over Full House Extended (pdf)
Stuur ons een e-mail via info@wizzix.nl
Maak online een issue aan via http://support.fullhouse.nu

imageimage

Wednesday, 20 April 2011 12:33:56 (W. Europe Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0] -
Algemeen | Commercieel | Full House

Mogelijk speelt ook in uw organisatie de problematiek rondom het toewijzen van gidsen of rondleiders aan het aanbod van rondleidingen. Het coördineren, informeren, afstemmen en toewijzen kost veel tijd en energie.

Voor deze problematiek hebben wij voor Burgers Zoo uit Arnhem een web portaal ontwikkelt dat gekoppeld is aan Full House. Met deze oplossing wordt het proces aanzienlijk versimpelt. De oplossing voor Burgers Zoo bestaat uit de volgende stappen:

image

 

1. De rondleidingen worden (op gebruikelijke wijze) ingeboekt in de verkoopadministratie van Full House

2. Alle definitieve rondleidingen worden automatisch gepubliceerd op het web portaal. Periodiek krijgen alle gidsen of rondleiders een e-mail met het overzicht van alle nieuwe rondleidingen

3. De gidsen of rondleiders hebben toegang tot het web portaal en kunnen 24x7 online aangeven dat zij een bepaalde rondleiding zouden willen uitvoeren

4. De planning coördinator verzorgt de definitieve toewijzingen. Periodiek krijgt de gids of rondleider een e-mail met alle aan hem/haar definitief toegewezen rondleidingen. Deze informatie is vanzelfsprekend ook terug te vinden in het web portaal

De oplossing is ontwikkelt met behulp van Full House Extended. Dit biedt u de mogelijkheid om de oplossing aan te passen aan uw specifieke eisen en wensen, bijvoorbeeld wanneer het proces binnen uw organisatie net wat anders verloopt 

Lees het artikel met over de verbeterslag die Burgers Zoo heeft gerealiseerd.

Meer weten?
Bel ons op +31 (0)180-440300 of bespreek het met uw vaste projectbegeleider.
Download de Algemene informatie over Full House Extended (pdf)
Stuur ons een e-mail via info@wizzix.nl
Maak online een issue aan via http://support.fullhouse.nu

Schermafbeeldingen

image

image

image

 

Wednesday, 20 April 2011 10:45:00 (W. Europe Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0] -
Algemeen | Commercieel | Full House

Sommige evenementen zijn zo uitgebreid dat niet alle items in één keer in het componentenscherm weergegeven kunnen worden. Enkele tips om toch het overzicht te behouden.

Open een evenement en ga naar het tabblad [componenten]. De open- en dichtklapknoppen staan rechts in het scherm.

Alle componenten dichtklappen:

Met deze knop kun je in één keer alle componenten dichtklappen. Bij meerdaagse evenementen krijg je op die manier een eenvoudig overzicht van alle evenement-dagen.
Je kunt nu per dag inzoomen door het betreffende evenementdeel open te klappen. Alle componenten van het eerste niveau worden nu zichtbaar, meestal zijn dit de locaties. Vervolgens kun je iedere locatie open- en dichtklappen om te bekijken welke middelen in die locatie zijn ingepland.

Alle componenten openklappen:

Met deze knop kun je alle componenten in één keer openklappen.


“Alles dichtgeklapt” als standaard instellen:

Standaard zal Full House bij het openen van een evenement alle componenten uitgeklapt weergeven. Voor uitgebreide evenementen is het soms wenselijk om deze altijd in eerste instantie dichtgeklapt weer te geven. Dit kan per evenement ingesteld worden:
ga naar het tabblad [Extra] en verwijder het vinkje bij  “standaard alle evenementregels uitklappen”.


 

Wednesday, 20 April 2011 09:15:49 (W. Europe Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0] -
Full House | Tips

Kurt Stevens van het cultuurcentrum Hasselt vzw vertelt over de koppeling tussen Full House en hun monitoren in de ontvangsthal.

Een hele tijd geleden werd besloten om de publieke telefooncellen in ons gebouw – die nog amper gebruikt werden door de opkomst van de GSM – op te ruimen.  Die locatie bleek echter geschikt te zijn voor een projectie op glaswand met videomateriaal van de komende evenementen in ons cultuurcentrum.
Samen met de aankoop van het projectiemateriaal werden ook 2 beeldschermen aangekocht waarop de evenementen van de dag getoond zouden worden.  Dit laatste moest de papieren dagoverzichten doen verdwijnen. 
Met behulp van de meegeleverde software was het mogelijk om afbeeldingen of videobestanden te tonen volgens een schema.  Hiervoor werd - door de dienst lay-out een sjabloon ontwikkeld conform onze huisstijl.  Op deze sjablonen werden dan de evenementen van de dag geplaatst.  Wekelijks werden deze afbeeldingen in een schema gezet en naar de beeldschermen verstuurd.
Je kan je voorstellen dat dit proces enorm tijdrovend was.  Doordat er gebruik werd gemaakt van specifieke software om deze afbeeldingen te maken werd de dienst lay-out hiermee belast.  Bij elke wijziging van locatie, tijdstip of een annulatie moest er een nieuwe afbeelding gemaakt worden.  Het uploaden van de gegevens naar het scherm was een technisch gegeven dat ervoor zorgde dat deze taak niet voor iedereen binnen de organisatie weggelegd was.
Mijn doelstelling was dus duidelijk.  Er moest een goedkope oplossing komen die automatisch gegevens uit Full House ophaalde en toonde zonder dat hier te veel resources bij betrokken werden.

Software
Na een zoektocht op het internet vond ik een open source “digital signage” applicatie die meer mogelijkheden had dan de betalende software die wij op dat moment gebruikten.  

Hardware
Het nadeel van deze software was dat het cliëntgedeelte op een windows xp werkstation moest draaien.  Daardoor waren we genoodzaakt om een kleine investering te doen in 2 barebone pc’s die zo compact waren dat ze heel gemakkelijk opgeborgen konden worden.

Resultaat
Met behulp van de ODBC koppeling en wat scripting wordt er nu elke 10 minuten een XML geëxporteerd uit Full House.  Deze XML wordt ingelezen in een webpagina en met behulp van CSS in een lay-out gegoten die conform is aan onze huisstijl.

Voordelen
De informatie op de LCD-schermen aan de ingangen van ons cultuurcentrum kan beheerd worden door één persoon in Full House.  Evenementen zoals tentoonstellingen, voorstellingen, workshops worden door de verschillende diensten afzonderlijk ingebracht.  Door de eenmalige invoer in Full House worden er minder fouten gemaakt en is de informatie in Full House, ProVenue Max (dankzij de koppeling) en op de infoschermen identiek.

 

Wednesday, 20 April 2011 08:45:14 (W. Europe Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0] -
Algemeen | Full House
Categoriëen
Over WiZZiX
Send mail to the author(s) E-mail WiZZiX

© Copyright 2018
WiZZiX Software & Services
Sign In
All Content © 2018, WiZZiX Software & Services